ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO PORTÁLU CDCP
ŽIADOSŤ O PRÍSTUP DO PORTÁLU CDCP
Postup podania žiadosti o registráciu
Postup pre odoslanie Žiadosti o prístup do Portálu CDCP („žiadosť“):
 1. Vyplňte elektronickú žiadosť a uložte ju do súboru PDF.
 2. Uloženú PDF žiadosť elektronicky podpíšte kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom občianskeho preukazu pre vytvorenie elektronického podpisu (môžete použiť napr. portál qesportal.sk).
 3. Žiadosť môžu podpísať osoby, ktoré konajú na základe svojej funkcie v zmysle spôsobu konania zapísanom v obchodnom registri, alebo konajú na základe plnej moci, ktorú je nutné priložiť.
 4. Vráťte sa na prihlasovaciu stránku Portálu CDCP a zvoľte možnosť Odoslanie žiadosti o prístup.
 5. V elektronickom formulári vyplňte meno, priezvisko, email a priložte elektronicky podpísanú PDF žiadosť a potrebné prílohy.
 6. Žiadosť odošlite.
 7. Žiadosť je možné podať aj v listinnej podobe. Vyplnenú žiadosť uložte do súboru PDF a vytlačte. Vytlačenú žiadosť musia podpísať oprávnené osoby podľa bodu 3) pričom ich podpisy musia byť úradne overené. Podpísanú žiadosť spolu s prílohami zašlite na adresu: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava.
 8. V prípade akceptovania žiadosti Vám bude zriadený prístup na Portál CDCP prostredníctvom registrácie vášho zástupcu (administrátora) do Portálu CDCP. V prípade neúplnej alebo chybnej žiadosti Vás bude CDCP kontaktovať na Vami uvedených kontaktných údajoch.
Identifikácia klienta
*
Načítať údaje
*
*
*
*
*
*
*
Zastúpený
*
*
*
Identifikácia administrátorov
Administrátor
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Administrátor
Vyhlásenia a súhlasy klienta
Podpísaním tejto žiadosti Klient potvrdzuje, že:
 • súhlasí so zriadením prístupu do Portálu CDCP a oboznámil sa s obsahom:
 • *
  *
„(spolu ďalej aj ako „príslušné dokumenty“), ktoré upravujú podmienky prístupu a spôsobu používania Portálu CDCP, poskytovanie služieb prostredníctvom Portálu CDCP, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať, pričom berie na vedomie, že práva a povinnosti s tým súvisiace sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky,“
 • súhlasí s tým, že CDCP je oprávnený jednostranne meniť príslušné dokumenty, a to spôsobom v nich uvedeným, pričom berie na vedomie, že tie sú verejne prístupné v sídle CDCP a zverejnené na jeho webovej stránke www.cdcp.sk
 • berie na vedomie, že akceptácia tejto žiadosti zo strany CDCP je vykonaná prostredníctvom zriadenia prístupu do Portálu CDCP postupom podľa príslušných dokumentov, v dôsledku čoho vzniká záväzkový vzťah medzi Klientom a CDCP, pričom práva a povinnosti vyplývajúce z tohto vzťahu upravujú príslušné dokumenty, ktoré sú Klient a CDCP povinní dodržiavať.
 • oprávňuje/poveruje/splnomocňuje osoby uvedené ako Administrátor na vykonanie všetkých úkonov prislúchajúcich k role Administrátor podľa príslušných dokumentov, najmä prihlasovať sa v mene Klienta do Portálu CDCP, získavať v mene Klienta informácie z evidencie CDCP v rozsahu stanovenom v požiadavke o službu a spravovať prístupy do Portálu CDCP iným zástupcom Klienta.
 • osobu, ktorú určil za Administrátora o tejto skutočnosti a rozsahu jej oprávnení a spôsobe používanie Portálu CDCP informoval a tá s tým súhlasí.
 • pre prípady, kedy majú byť údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zasielané/sprístupnené iným osobám, podpisom tejto žiadosti vyslovuje a udeľuje CDCP súhlas s poskytovaním takýchto údajov tretím osobám vo forme doručovania informácií dostupných prostredníctvom Portálu CDCP na určené e-mailové adresy, prípadne iné technické prostriedky, ktoré Portál CDCP využíva.
 • podpisom tejto žiadosti Klient udeľuje CDCP súhlas na to, aby mu CDCP fakturoval poplatky a iné nároky CDCP za služby poskytované prostredníctvom Portálu CDCP elektronickou faktúrou zaslanou na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto žiadosti.
 • berie na vedomie, že CDCP nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Klientovi v súvislosti s porušením jeho povinností ustanovených v príslušných dokumentoch alebo v dôsledku zneužitia prístupu do Portálu CDCP neoprávnenou osobou, alebo v dôsledku podvodného konania neoprávnenou osobou za predpokladu, že takéto zneužitie ani podvodné konanie nemohol CDCP rozoznať, zabrániť mu, a to ani s vynaložením všetkej potrebnej odbornej starostlivosti.
 • berie na vedomie, že CDCP ako prevádzkovateľ osobných údajov bude spracovávať poskytnuté osobné údaje pre účely realizácie zriadenia a používania prístupu Klienta do Portálu CDCP a pre účely ochrany oprávnených záujmov CDCP. Práva dotknutých osôb a ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú uvedené na webovej stránke www.cdcp.sk.
 • klient týmto vyhlasuje a zároveň zodpovedá za to, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné, pravdivé a správne a že si je vedomý svojich záväzkov a povinností. Klient zároveň berie na vedomie, že v prípade, že žiadosť nebude riadne a úplne vyplnená, bude zo strany CDCP zamietnutá.
Späť